خدمات تولید محتوا، خود به گروه های زیر تقسیم می شود: